Obowiązek informacyjny RODO / Klauzula informacyjna

opieka nad osobami starszymi w Niemczech

Dla Naszych klientów i kontrahentów

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest HORYZONT KM Sp. z o. o. DUO Sp. k., 42-217 Częstochowa ul. Śląska 22/16, KRS: 0000937688, z którym można się skontaktować listownie wysyłając korespondencję na adres: Horyzont KM Sp. z o.o. DUO Sp. k., 43-190 Mikołów ul. Skotnica 2; za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres: kontakt@horyzont-opieka.pl; telefonicznie dzwoniąc nad numer 501 848 709.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • przygotowania i realizacji zawartej umowy,
  • skontaktowania się w sprawie zamówienia lub reklamacji,
  • wystawienia dokumentu księgowego (faktury),
  • prowadzenia dokumentacji księgowej.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych to:
  • 6. ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), gdzie uzasadnionym celem realizowanym przez Administratora jest dochodzenie praw Administratora.
  • 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174),
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351)
  • 5561 i 5563 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1145).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.
 • Państwa dane będą udostępnione do biura rachunkowego.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu przygotowania oferty, umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Dla Naszych współpracowników:

Szanowni Państwo,

wypełniając prawny obowiązek, informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest HORYZONT KM Sp. z o. o. DUO Sp. k., 42-217 Częstochowa ul. Śląska 22/16, KRS: 0000937688, z którym można się skontaktować listownie wysyłając korespondencję na adres: Horyzont KM Sp. z o.o. DUO Sp. k., 43-190 Mikołów ul. Skotnica 2; za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość na adres: kontakt@horyzont-opieka.pl; telefonicznie dzwoniąc nad numer 501 848 709.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  • wypełnienia obowiązków pracodawcy w związku z zatrudnieniem, podstawa prawna Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320), Art. 627 lub 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145), Art. 6 ust. 1 lit. b), c), d) oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: ZUS, obsługa techniczna, klienci, kontrahenci i partnerzy Administratora, firmy transportowe, biuro rachunkowe.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lub 10 lat po zakończeniu stosunku pracy, lub 10 pełnych lat po roku wygaśnięcia umowy.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarza, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje możliwość zatrudnienia.